Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากรส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

บุคลากรส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน
  ข้าราชการ 2 คน 
  ลูกจ้างประจำ 1 คน 
  พนักงานราชการ 1 คน  

  พนักงานจ้างเหมา 1 คน 

เบอร์ติดต่อส่วนงาน 038-282381,3 ต่อ 4

E - Mail : ss_reo13@hotmail.com