Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ม.ค. 61

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ในเขตพื้นที่ จ. สมุทรปราการ ปี 2561 (ครั้งที่ 1 : พ.ย.2560)

12 ม.ค. 61

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2561 (ครั้งที่ 1 : พ.ย.2560)

23 พ.ย. 60

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2560

23 พ.ย. 60

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2559

28 พ.ย. 60

รายงานผลการศึกษาคุณภาพน้ำคลองสาธารณะ เขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2558

23 พ.ย. 60

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2558

28 พ.ย. 60

รายงานผลการศึกษาคุณภาพน้ำคลองสาธารณะ เขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2557

23 พ.ย. 60

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2557

จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
<< < 3 4 5 6 7 >