Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 19 มีนาคม 2565 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้เน้นการจัดทำและวิเคราะห์โครงการที่สนับสนุน 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขโครงการแล้วนำเข้าระบบของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามระยะเวลากำหนดต่อไป

ภาพ/ข้อความ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่