Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารจัดเก็บ waste และสารเคมี ปีงบประมาณ 2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารจัดเก็บ waste และสารเคมี ปีงบประมาณ 2563

สรุปโดย ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม