Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประสานชี้แจงและแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี พ.ศ.2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่ประสานชี้แจงและแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี พ.ศ.2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และนางสาวพรชนก  บัณฑิตไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่ประสานชี้แจงและแนวทางการดำเนินโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี 2563 ให้กับ อปท. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในวันนี้  ดำเนินการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) ทต. หัวสำโรง 2) ทต. บ้านซ่อง 3) ทต.วังเย็น 4) ทต. ทุ่งสะเดา และ 5) ทต.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่