Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประสานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี พ.ศ.2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ลงพื้นที่ประสานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี พ.ศ.2563  ณ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมาย นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง และนางสาวพรชนก บัณฑิตไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ประสานชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี 2563 ให้กับ อปท. ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยในวันนี้ดำเนินการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) อบต.ทรงคนอง 2) อบต.บางน้ำผึ้ง และ 3) ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ การจัดเก็บและรายงานข้อมูลปริมาณการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่