Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประสานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี พ.ศ.2563 ณ จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ประสานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี พ.ศ.2563  ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายนางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง และนางสาวพรชนก บัณฑิตไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประสานชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี 2563 ให้กับ อปท. ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยในวันนี้ดำเนินการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ทต.โป่ง 2) อบต.พลูตาหลวง และ 3) ทต.เกล็ดแก้ว จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ การจัดเก็บและรายงานข้อมูลปริมาณการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่