Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับภาค

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับภาค

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 (ช่วงเช้า) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะทีมเลขานุการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 1) ศูนย์อนามัยที่ 6 2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อพิจารณาผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เชิงประจักษ์ในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านหัวโกรก (ชุมชนขนาดใหญ่) พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานร่วมสังเกตการณ์ คือ ทสจ.ชลบุรี และ(ในช่วงบ่าย)   นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับภาค ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี

ผลการตัดสินฯ ระดับภาค ดังนี้

-ชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ ชุมชนพลูทองสามัคคี จ.จันทบุรี

-ชุมชนขนาดกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านกระทิงทอง จ.จันทบุรี

-ชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ทั้งนี้ ชุมชนปลอดขยะระดับภาคจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อส่งเข้าพิจารณาตัดสินชุมชนปลอดขยะในระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่