Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประกาศรายชื่อหาดท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (รอบที่ 1) ภายใต้ “โครงการรักษ์ชายหาด” ปี 2563

ประกาศรายชื่อหาดท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (รอบที่ 1) ภายใต้ “โครงการรักษ์ชายหาด”  ปี 2563

ประกาศรายชื่อหาดท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (รอบที่ 1) 

ภายใต้ “โครงการรักษ์ชายหาด”  ปี 2563
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้จัดทำ “โครงการรักษ์ชายหาด” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก  ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบ่งชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวให้ดีขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาด อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการดูแลชายหาดที่เข้มแข็งและคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดที่ดีตลอดไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานที่มีพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
ส่งรายชื่อหาดท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 หาด สำนักงานฯ จึงขอประกาศรายชื่อหาดที่ผ่านผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (รอบที่ 1) ภายใต้ “โครงการรักษ์ชายหาด” ปี 2563

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่