Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมรับฟังการนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมรับฟังการนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมรับฟังการนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะอาจารย์  โดยนักศึกษาฝึกงานได้นำเสนอประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานซึ่งผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงร่วมประเมินผลการฝึกงานรายบุคคลของนักศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่