Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาต ประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดระยอง

สสภ.13 (ชลบุรี) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาต ประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดระยอง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายให้ นางปรานี  โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง   เพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่