Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ครั้งที่ 1/2564

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมาย นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน เข้าร่วมการประชุม“คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะครั้งที่ 1/2564”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Application) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยมี นายธเรศ ศรีสถิต ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13-16 ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขาฯ 1)ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 2)เสนอองค์ประกอบคณะกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ หน่วยงานกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3)สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13-16 ตั้งคณะทำงานในพื้นที่เพิ่ม 4)กรอบแนวทางการจัดทำมาตรการเฉพาะขยะชุมชน โดยเน้นให้จัดการขยะบนเกาะและลดปริมาณขยะให้มากที่สุด เพิ่มนโยบายและใช้กลไกขณะทำงานจังหวัด รวมถึงกลไกทางด้านการเงินผ่านกองทุน หรือจังหวัด ฯลฯ และปัจจัยความสำเร็จอื่นๆ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่