Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สำรวจและประเมินสถานภาพ การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

สำรวจและประเมินสถานภาพ การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง การนำขยะไปใช้ประโยชน์และสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

 

 

แกลเลอรี่