Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประสาน หารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประสาน หารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 (เช้า) นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ประสานหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับนายกฤษดา ศานติโกมล รองนายกองค์การส่วนตำบลเกาะกูดและเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด และลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและสถานประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะกูด โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) รับผิดชอบการลงพื้นที่ ติดตาม หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะ จำนวน 4 เกาะ ได้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะหมากและเกาะกูด และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่เกาะเสม็ด และเกาะช้าง ร่วมกับกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่แวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่