Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สำรวจและประเมินสถานภาพ การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

สำรวจและประเมินสถานภาพ การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ผู้แทน กอ.รมน. ปลัดอำเภอบ่อทอง ท้องถิ่นอำเภอบ่อทอง ท้องถิ่นอำเภอหนองใหญ่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ทต.หนองใหญ่ 2) ทต.บ่อกวางทอง 3) ทต.บ่อทอง และ 4) อบต.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง การนำขยะไปใช้ประโยชน์และสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่